Algemene voorwaarden voor lidmaatschapDe dienst zeilmaatje.nl is een manier om online sociale contacten te leggen , te uploaden en dit te delen met andere mensen. Minimum leeftijd is 18 jaar.
Dit is een wettelijke overeenkomst ("Overeenkomst") tussen u en zeilmaatje.nl Lees de Overeenkomst zorgvuldig voordat u zich registreert voor de service zeilmaatje.nl. Door u te registreren voor zeilmaatje.nl, wordt u lid van de Service (een "Lid") en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de voorwaarden en bepalingen van deze Overeenkomst (de "Voorwaarden") zolang u een Lid. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden, is het niet toegestaan om de service zeilmaatje.nl te gebruiken.
De voorwaarden kunnen op elk moment en zonder kennisgeving worden gewijzigd door zeilmaatje.nl, Inc., nadat een link op onze website (www.zeilmaatje.nl) hebben geplaatst. Wanneer u zich registreert, en van tijd tot tijd daarna, vereist zeilmaatje.nl, Inc. dat u voldoende informatie verstrekt om aan te geven dat u een echte persoon bent en geen robot.
U of zeilmaatje.nl, Inc. kan uw zeilmaatje.nl-lidmaatschap op elk moment en om welke reden dan ook beëindigen met ingang van een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij. zeilmaatje.nl, Inc. behoudt zich het recht voor om uw toegang tot de zeilmaatje.nl-service onmiddellijk op te schorten of te beëindigen, zonder kennisgeving, bij een inbreuk op deze Overeenkomst die u ter kennis van zeilmaatje.nl, Inc. wordt gebracht.
Uw lidmaatschap van de zeilmaatje.nl-service is uitsluitend voor persoonlijk gebruik. U mag anderen niet machtigen om uw lidmaatschap te gebruiken en u mag uw account niet toewijzen of anderszins overdragen aan een andere persoon of entiteit.

Online / mobiel gedrag
Als lid stemt u ermee in dat:
U bent als enige verantwoordelijk voor de inhoud of informatie die u publiceert of weergeeft (hierna "uploaden") op de zeilmaatje.nl-service, of verzendt naar andere zeilmaatje.nl-leden
Er is geen tolerantie voor aanstootgevende inhoud. U zult GEEN lasterlijke, onnauwkeurige, beledigende, obscene, profane, aanstootgevende, bedreigende, intimiderende, racistisch aanstootgevende of illegale materialen, of materiaal dat op de zeilmaatje.nl-service staat, uploaden of naar andere zeilmaatje.nl-leden of werknemers verzenden. inbreuk maakt op of inbreuk maakt op de rechten van een andere partij (inclusief, maar niet beperkt tot, intellectuele eigendomsrechten en rechten op privacy en publiciteit).
U zult op geen enkele manier auteursrechtelijk beschermd materiaal, handelsmerken of andere eigendomsinformatie uploaden, distribueren of reproduceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van dergelijke eigendomsrechten.
U bent zelf verantwoordelijk voor uw interacties met andere zeilmaatje.nl-leden. zeilmaatje.nl, Inc. behoudt zich het recht voor, maar is niet verplicht om geschillen tussen u en andere leden te volgen. Elke overtreding kan leiden tot een rechtsmiddel namens zeilmaatje.nl, Inc. Zeilmaatje is geen dating , als er een serieuze klacht binnenkomt zullen wij dit bekijken en indien deze informatie klopt zullen we de persoon in kwestie contacteren en zal onmiddellijk de overeenkomst met zeilmaatje ten einde lopen. Jouw gegevens zullen vrij gebruikt worden bij de lokale autoriteiten indien de persoon klacht wil indienen bij de politie of andere instanties.

Vrijwaring door lid
U zult zeilmaatje.nl, Inc., zijn functionarissen, directeuren, werknemers, agenten en derden verdedigen, schadeloos stellen en onschadelijk houden voor eventuele verliezen, kosten, aansprakelijkheden en uitgaven (inclusief advocatenkosten) met betrekking tot of voortvloeiend uit uw gebruik van de zeilmaatje.nl-service, inclusief, maar niet beperkt tot, enige inbreuk door u op de voorwaarden van deze overeenkomst.

Online inhoud
Meningen, adviezen, verklaringen, aanbiedingen of andere informatie of inhoud die beschikbaar wordt gesteld via de service zeilmaatje.nl zijn die van hun respectieve auteurs en niet van zeilmaatje.nl, Inc., en er hoeft niet per se op te worden vertrouwd. Dergelijke auteurs zijn zelf verantwoordelijk voor dergelijke inhoud. zeilmaatje.nl, Inc. biedt geen garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid of bruikbaarheid van enige informatie over de Service en keurt noch onderschrijft noch is verantwoordelijk voor de juistheid of betrouwbaarheid van een mening, advies of verklaring. zeilmaatje.nl, Inc. is in geen geval verantwoordelijk voor verlies of schade die voortvloeit uit het vertrouwen van iemand op informatie of andere inhoud die op de zeilmaatje.nl-service is geplaatst of aan zeilmaatje.nl-leden is doorgegeven.

WAARSCHUWING - LEES AUB: Het is mogelijk dat andere zeilmaatje.nl-leden of -gebruikers (inclusief ongeautoriseerde gebruikers of "hackers") aanstootgevend of obsceen materiaal op de zeilmaatje.nl-service plaatsen of verzenden en dat u mogelijk onvrijwillig wordt blootgesteld aan dergelijk aanstootgevend of obsceen materiaal. Het is ook mogelijk dat anderen persoonlijke informatie over u verkrijgen als gevolg van uw gebruik van de Service, en dat de ontvanger dergelijke informatie kan gebruiken om u lastig te vallen of te verwonden. zeilmaatje.nl, Inc. is niet verantwoordelijk voor het gebruik van persoonlijke informatie die u ervoor kiest om op de Service bekend te maken. Selecteer zorgvuldig het type informatie dat u uploadt naar de zeilmaatje.nl-service of doorgeeft aan anderen.
zeilmaatje.nl, Inc. behoudt zich het recht voor, maar is niet verplicht, toezicht te houden op de materialen die in de openbare ruimtes van de zeilmaatje.nl-service zijn geplaatst. zeilmaatje.nl, Inc. heeft het recht om dergelijk materiaal te verwijderen dat in strijd is met de wet of deze Overeenkomst. Niettegenstaande dit recht van zeilmaatje.nl, Inc. blijft u als enige verantwoordelijk voor de inhoud van het materiaal dat u in de openbare ruimtes van de Service plaatst en uw privé-e-mailberichten. E-mails verzonden tussen u en andere zeilmaatje.nl-leden die niet gemakkelijk toegankelijk zijn voor het grote publiek, worden door zeilmaatje.nl, Inc. als privé behandeld voor zover vereist door de toepasselijke wetgeving.

Verwijdering van informatie
Hoewel we niet elke upload die door gebruikers van de Service is verzonden, kunnen beoordelen en niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud van deze uploads, behouden we ons het recht voor, maar zijn we niet verplicht, inhoud te verwijderen of te verplaatsen, inclusief maar niet beperkt tot profielen, openbare berichten en berichten, die wij naar eigen goeddunken beschouwen als een schending van de hierboven beschreven gedragscode of toepasselijke richtlijnen voor inhoud, of anderszins onaanvaardbaar zijn. U blijft als enige verantwoordelijk voor de inhoud van profielen, openbare berichten en uploads die u naar de Service verzendt of opneemt of naar de gebruikers van de Service verzendt. Ook is het NIET toegestaan om promotie te maken voor andere websites op zeilmaatje.nl. Na een paar verwittigingen zal je IP adres geblokkeerd worden.

Eigendomsrechten
zeilmaatje.nl, Inc. bezit en behoudt andere eigendomsrechten op de zeilmaatje.nl-service. De Service bevat het auteursrechtelijk beschermde materiaal, handelsmerken en andere eigenaarinformatie van zeilmaatje.nl, Inc. en haar licentiegevers. Daarnaast kunnen andere leden auteursrechtelijk beschermde informatie plaatsen die auteursrechtelijke bescherming geniet, ongeacht of deze als auteursrechtelijk is geïdentificeerd. Met uitzondering van die informatie die zich in het publieke domein bevindt of waarvoor u toestemming hebt gekregen, mag u dergelijke informatie niet kopiëren, wijzigen, publiceren, verzenden, distribueren, uitvoeren, weergeven of verkopen.
Door informatie of inhoud op een openbaar gebied van zeilmaatje.nl te plaatsen, verleent u automatisch en verklaart en garandeert u dat u het recht hebt om aan zeilmaatje.nl, Inc. en andere zeilmaatje.nl-leden onherroepelijke, eeuwigdurende, niet -exclusieve, volledig betaalde, wereldwijde licentie om dergelijke informatie en inhoud te gebruiken, kopiëren, uitvoeren, weergeven en verspreiden en om afgeleide werken van, of op te nemen in andere werken, dergelijke informatie en inhoud, en om sublicenties van het voorgaande te verlenen en te autoriseren .

Informatie verstrekt door lid
Tenzij anders bepaald in het privacybeleid van zeilmaatje.nl, zal zeilmaatje.nl, Inc. alle informatie die u aan zeilmaatje.nl, Inc. verstrekt, inclusief creditcardnummer (s), vertrouwelijk houden en dergelijke informatie gebruiken of vrijgeven. alleen voor de doeleinden waarvoor dergelijke informatie is verzameld, of zoals vereist door de wet.

Afwijzing van garantie
zeilmaatje.nl, Inc. biedt de zeilmaatje.nl-service op "as is" -basis en verleent geen enkele garantie, expliciet, impliciet, wettelijk, in verband met de service of in verband met communicatie met zeilmaatje.nl, Inc . of zijn vertegenwoordigers, of anderszins met betrekking tot de Service. zeilmaatje.nl, Inc. wijst specifiek alle impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk af. zeilmaatje.nl, Inc. garandeert niet dat uw gebruik van de zeilmaatje.nl-service veilig, ononderbroken, altijd beschikbaar of foutloos is, of aan uw eisen voldoet, of dat eventuele defecten in de Service worden gecorrigeerd. zeilmaatje.nl, Inc. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, en er wordt geen garantie gegeven met betrekking tot telefoondienst, inclusief dekking, bereik of enige onderbreking in de telefoondienst.

Beperking van aansprakelijkheid
zeilmaatje.nl, Inc. is in geen enkel geval aansprakelijk voor (i) aansprakelijkheid voor incidentele, gevolg- of indirecte schade (inclusief, maar niet beperkt tot, schade voor gegevensverlies, verlies van programma's, gederfde winst, inkoopkosten van vervangende diensten of dienstonderbrekingen) die voortvloeien uit het gebruik van of het onvermogen om de zeilmaatje.nl-service te gebruiken, zelfs als zeilmaatje.nl, Inc. of zijn agenten of vertegenwoordigers op de hoogte zijn van of zijn geïnformeerd over de mogelijkheid van dergelijke schade of (ii ) aan iemand anders dan jij. Niettegenstaande andersluidende bepalingen hierin, zeilmaatje.nl, Inc's. aansprakelijkheid jegens u voor welke oorzaak dan ook, en ongeacht de vorm van de actie, is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat u eventueel aan zeilmaatje.nl, Inc. voor de Service heeft betaald tijdens de duur van het lidmaatschap.
zeilmaatje.nl, Inc. ontkent bovendien alle aansprakelijkheid, ongeacht de vorm van actie, voor het handelen of nalaten van andere leden of gebruikers (inclusief, maar niet beperkt tot, ongeautoriseerde gebruikers of "hackers") van de zeilmaatje.nl. eu-service.

Variaties per staat
Bepaalde rechtsgebieden beperken de toepasselijkheid van garantie-afstandsverklaringen en beperkingen van aansprakelijkheid, zodat de bovenstaande afstandsvereisten van garantie en aansprakelijkheidsbeperkingen mogelijk niet op u van toepassing zijn.

Algemene bepalingen
U stemt ermee in dat de wet van Florida (ongeacht de principes van conflicten van wet) deze overeenkomst regelt, dat elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze overeenkomst wordt onderworpen aan de exclusieve locatie van de federale en staatsrechtbanken in de staat Florida, en dat u zich onderwerpt aan de exclusieve jurisdictie van de federale en staatsrechtbanken in de staat Florida in verband met de Service of deze Overeenkomst. Deze overeenkomst, aanvaard bij registratie voor de zeilmaatje.nl-service, bevat de volledige overeenkomst tussen u en zeilmaatje.nl, Inc. met betrekking tot het gebruik van de service. Deze Overeenkomst kan alleen worden gewijzigd na kennisgeving door zeilmaatje.nl, Inc. aan u, of door een schriftelijke ondertekening door u en een bevoegde functionaris van zeilmaatje.nl, Inc. Tenzij anders expliciet vermeld, blijven de Voorwaarden van kracht na beëindiging van uw lidmaatschap aan de dienst. Als een bepaling van deze Overeenkomst ongeldig wordt verklaard, blijft de rest van deze Overeenkomst volledig van kracht.

Restitutiebeleid
zeilmaatje.nl zal binnen 72 uur na een eerste abonnement een terugbetaling uitvoeren op voorwaarde dat geen van de Services is gebruikt. Afgezien van deze voorwaarden, zijn verzoeken om restituties uitsluitend naar goeddunken van zeilmaatje.nl en worden deze van lid tot lid beoordeeld.

Auteursrechtbeleid
Beëindiging van gebruikersrechten voor inbreuk en contactgegevens voor vermoede inbreuk op het auteursrecht:
We beëindigen de rechten van elke gebruiker die deze site gebruikt om auteursrechtelijk beschermd materiaal onwettig te verzenden zonder een licentie, uitdrukkelijke toestemming, geldige verdediging of vrijstelling voor redelijk gebruik. In het bijzonder moeten gebruikers die gebruikersinhoud naar deze site verzenden, of het nu artikelen, afbeeldingen, verhalen, software of ander auteursrechtelijk beschermd materiaal zijn, ervoor zorgen dat de inhoud die zij uploaden geen inbreuk maakt op de auteursrechten of andere rechten van derden (zoals privacy of publiciteitsrechten) . Na een juiste kennisgeving door de houder van het auteursrecht of zijn vertegenwoordiger aan ons, en bevestiging door gerechtelijk bevel of erkenning door de gebruiker dat hij of zij deze site heeft gebruikt als een instrument van onwettige inbreuk, zullen we de rechten van de inbreukmakende gebruikers beëindigen en / of toegang tot deze site. We kunnen ook naar eigen goeddunken besluiten om de rechten van een gebruiker voor gebruik of toegang tot de Site vóór die tijd te beëindigen als we te goeder trouw van mening zijn dat de vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden.